Golden period seminar photo slideshow

Please view the photo slideshow below from the Golden seminar period

 

Vivian Li
Satyendra Sharma
slide from Art and Culture
Vani
Shekhar Shastri
Srilakshmi and Ravi M on Kumarasambhavam
Prem Nagar
note-taking
Hardeep
Krishakali Dasgupta
Framingham Syro-Malabar church choir
Diane Featherstone
Bijoy- review
Bijoy and Ravi M
Vivian Li