Golden Period seminar photos

Vivian Li
Satyendra Sharma
slide from Art and Culture
Vani
Shekhar Shastri
Srilakshmi and Ravi M on Kumarasambhavam
Prem Nagar
note-taking
Hardeep
Krishakali Dasgupta
Framingham Syro-Malabar church choir
Diane Featherstone
Bijoy- review
Bijoy and Ravi M
Vivian Li